NYLON 6 POLYMER CHIP
NYLON 6 POY NYLON 6 HOY
NYLON 6 FDY POY
NYLON 6 DTY